ROCKET
龙菩鸿
HNGA15/0311/AS
product descriptions
牌名
鸿运富贵龙菩鸿ROCKET LUANG PHU HONG
 
高僧
LUANG PU HONG, WAT PETCHABURI SURIN
 
年份
 2553B.E.(阳历2010)
 
原料
颂经多年的药草,符筒,经粉
 
功用
处事镇定,生意兴隆, 避邪挡降, 贵人扶助,  人缘和合,出入平安, 招财纳福, 心想事成
避邪,避险,维持家庭和睦的佛牌之一